Gesprekskringen Gesprekskringen
In oktober beginnen de gesprekskringen weer, daarom de volgende info voor gemeenteleden die misschien mee willen gaan doen!

Wat zijn de doelen van de gesprekskringen?
 • Invulling geven aan de Bijbelse opdracht: “Volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap....” (Handelingen 2);
 • (meer) kennis van de Heere Jezus opdoen.
Wat behandelen we?
 • Dit seizoen behandelen we het boek ‘Het Meesterwerk van God’ van Henk Binnendijk.
Wat verwachten we van deelnemers?
 • Uitgangspunt is dat in principe iedereen er altijd is, nadat we gezamenlijk vooraf de datums bepaald hebben. Het streven is om 1 keer in de 3 a 4 weken bij elkaar te komen;
 • Iedereen bereidt het hoofdstuk en de gespreksvragen vooraf voor;
 • Alles wat vertrouwelijk gedeeld wordt, blijft binnen de groep.
Hoe is de opzet van de kringen?
 • De kringen kennen een maximum aantal deelnemers van 15 personen;
 • Gedurende het jaar is er een vaste bezetting;
 • De kringen komen bij elkaar in huiskamerverband. Ivm corona worden tijdelijk andere ruimtes geregeld.
Hoe ziet de opzet van een avond er ongeveer uit?
 • Koffie met……;
 • Opening met gebed, zingen en Bijbellezen;
 • Korte inleiding door een kringleider/deelnemer (bv. wat is je opgevallen, wat heeft je persoonlijk aangesproken etc.);
 • Waar nodig bespreking persoonlijke Bijbelstudievragen;
 • Bespreking gezamenlijke Bijbelstudievragen;
 • Zingen/afsluiting.
Waar kan ik terecht voor nadere informatie/vragen?
Voor meer informatie kun je terecht bij Gerard Stoop (06-10979636 of gstoop@solcon.nl). Naast deze kringen functioneert er in Oostendam ook een zogenaamde open gesprekskring. Informatie hierover is op te vragen bij Bert Vonk (jannekestiental@solcon.nl). Daarnaast staat hierover regelmatig informatie in het kerkblad.

De startavond voor alle kringen is D.V. 15 oktober noteer vast in de agenda! De avond is in de Immanuëlkapel en begint om 20.00 uur. Iedereen, ook als u of jij geen kringdeelnemer bent, is van harte welkom!
terug