Geschiedenis Geschiedenis

De wijkgemeente behoorde eertijds bij wijk 1 (Singelkerk) en is uit die gemeente ontstaan. De ontstaansgeschiedenissen van de beide wijkdelen is sterk verschillend, en wordt in de volgende paragrafen afzonderlijk beschreven.

De wijkgemeente bestaat uit twee delen, namelijk Drievliet en Oostendam. Beide hebben ze hun eigen ontstaansgeschiedenis. Ze hebben allebei een eigen kerkgebouw, namelijk de Ichthuskerk Drievliet en de Immanuëlkapel Oostendam, en allebei een eigen verenigingsleven. Activiteiten die de hele gemeente aangaan worden gewoonlijk in één van beide kerkgebouwen gehouden.

De wijkgemeente staat onder leiding van één kerkenraad, waarin ambtsdragers uit beide wijkdelen zitting hebben. De adressen van de kerkgebouwen vindt u onderaan deze pagina.
Elke zondag komen we in beide kerken samen om God en elkaar te ontmoeten. We vinden het belangrijk om te zoeken naar wat God van ons vraagt in het leven. Dit doen we door samen te bidden, de Bijbel te lezen, te luisteren naar een uitleg en samen te zingen. De kerkdiensten beginnen om 9.30u en om 16.00u. Tijdens de kerkdiensten wordt er gebruik gemaakt van een vaste liturgie, dit is de indeling van de dienst.

Op feestdagen zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren worden er speciale diensten gehouden die op deze feesten zijn gericht. Op tweede feestdagen houden we gezamenlijk dienst in de Ichthuskerk, om onze verbondenheid tot uitdrukking te brengen.Tenslotte vindt in het voorjaar de 'Biddag voor gewas en arbeid' plaats en in het najaar de 'Dankdag voor gewas en arbeid'. Op deze dagen, altijd woensdagen, wordt 's middags en 's avonds speciaal stilgestaan bij bidden op Biddag en danken op Dankdag. Dit voor het werk dat we kunnen verrichten, en daarbij voor de oogst.De middagdiensten zijn vooral gericht op de vele kinderen die dan komen. 
 
Drievliet

Drievliet
Drievliet
Vanwege de sterke groei van de wijkgemeente Singelkerk door de bouw van de wijk Drievliet is vanuit genoemde wijk besloten om ook in Drievliet diensten te gaan beleggen. Vanaf 1982 werd er één dienst per zondag gehouden in gebouw De Munt. Vanaf 1983 werden, vanwege de groei van de gemeente, twee diensten per zondag belegd in wijkgebouw De Fuik.
Wijkgemeente Drievliet-Oostendam
In samenwerking met de wijkgemeente Singelkerk, de centrale kerkenraad, de classis en de provinciale kerkvergadering, werd de verzelfstandiging van Drievliet voorbereid. Gekozen is voor een gemeente, bestaande uit twee locaties: het veel oudere Oostendam en het nieuwe deel Drievliet. Op 15 januari 1984 is de wijkgemeente geïnstitueerd met de bevestiging van de eerste ambtsdragers. Op 10 september 1986 werd de nieuw gebouwde Ichthuskerk in Drievliet in gebruik genomen.
 
 
Oostendam

Oostendam
Oostendam
De geschiedenis van het wijkdeel Oostendam gaat terug tot halverwege de Tweede Wereldoorlog. In die tijd leefden de hervormden van Oostendam voor een deel mee met de wijkgemeente Singelkerk en voor een ander deel met de hervormde gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht. In april 1943 kwam daar verandering in door het beleggen van kerkdiensten in de lokalen van de School met de Bijbel aan de Pruimendijk, door de kerkenraad van de wijkgemeente Singelkerk. Van één dienst per zondag werd al snel overgeschakeld op twee diensten per zondag. Korte tijd later werden ambtsdragers uit de gemeente benoemd.
In de zomer van 1946 kreeg de gemeente de beschikking over een eigen noodkerk, het huidige gebouw. In 1976 onderging deze noodkerk de eerste ingrijpende verbouwing. De kerk kreeg toen de naam Immanuëlkapel.
Op 9 oktober 1997 werd een (beperkte) uitbreiding van de Kapel in gebruik genomen. Deze uitbreiding bestond in een zaal, die tijdens de kerkdiensten als crèche kon worden gebruikt en uit vergroting van de hal. De tweede uitbreiding is op 5 oktober 2000 officieel geopend. Hierdoor is de kerkzaal vergroot, de voormalige crèche omgebouwd tot consistoriekamer, een nieuwe vergaderzaal gebouwd en de hal opnieuw uitgebreid.