Kerkenraad Kerkenraad
Het bestuur van een  plaatselijke kerkelijke gemeente wordt gevormd door predikant(en), ouderlingen en diakenen. De taken van de kerkenraad bestaan uit het verzorgen van alle diensten en vieringen en  het onderhouden van contacten met andere kerken of geloofsgroepen. Daarbij bespreekt ze zaken die ook in andere gemeenten  actueel zijn. U kunt contact krijgen met de kerkenraad via de scriba.
Gebruik hiervoor het contactformulier.

Kerkelijk werker
Ter ondersteuning van de predikant van onze gemeente is er een kerkelijk werker in de gemeente werkzaam, dhr. T.R. Rietveld. Hij verricht zijn werkzaamheden in nauw overleg met de predikant.

Ouderlingen
Een ouderling is een bestuurder en maakt deel uit van een kerkenraad, die het bestuur vormt. Alle bestuurders samen zijn verantwoordelijk voor de werkwijze in een gemeente. Hieronder volgen de speciale taken van een ouderling.
De zorg voor het samenbrengen én samenhouden van de gemeente
Zij is aansprakelijk voor de organisatie van de (zondagse)  kerkdiensten,  waarin de Bijbel, Doop en Heilig Avondmaal centraal staan
Pastorale zorg  in de gemeente d.m.v. (o.a.) huisbezoeken
Organisatie en toezicht op onderwijs aan o.a. kinderen en jongeren in de gemeente

Diakenen
Ook een diaken is een bestuurder die deel uit maakt van een kerkenraad. binnen onze wijk zijn 4 diakenen verantwoordelijk voor de volgende taken. 
Het inzamelen van de gaven van de gemeente voor het diaconale werk (zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd).
Het diaconale bezoek van hen die kampen met financiële, sociale of lichamelijke nood.
Het dienst doen aan de Tafel van de HEERE, als in de gemeente het Heilig Avondmaal wordt bediend.
Het in stand houden van de kerktelefonie.
Het ondersteunen van het jeugd- en evangelisatiewerk daar waar nodig.
Het onderhouden van nauwe contacten met de diverse werkgroepen, zoals de Hervormde Vrouwendienst (HVD), Psycho-pastorale hulpverlening (PPH), de werkgroep Zhitomir en de commissie werelddiaconaat.
Het bezoeken van 80-plussers;
Het verzorgen van het busjesvervoer voor mensen die slecht ter been zijn.
Wanneer u nood ziet in de gemeente of daarbuiten, dan kunt u dat altijd doorgeven aan de diaconie. De wijkdiaconie kan dan het probleem zelf oplossen of doorverwijzen naar de diaconaal maatschappelijk werker.

Diaconaal maatschappelijk medewerker:
Binnen de wijkgemeente is, in samenwerking met Stichting Schuilplaats, een maatschappelijk medewerker werkzaam, mevr. B. Pater. Met haar kunnen diverse vragen besproken worden, waar professionele hulp bij nodig is. Haar gegevens staan in het kerkelijk contact, onder algemene berichten. In crisissituaties kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met Stichting Schuilplaats (0318-547870).
Ouderlingen- Kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeesters:
Zij zijn met name belast met de financiën en de zorg voor de (kerk)gebouw(en) van de kerkelijke gemeente.
 
terug