Geschiedenis Geschiedenis

De wijkgemeente behoorde eertijds bij wijk 1 (Singelkerk) en is uit die gemeente ontstaan. De ontstaansgeschiedenissen van de beide wijkdelen is sterk verschillend, en wordt in de volgende paragrafen afzonderlijk beschreven.

De wijkgemeente bestaat uit twee delen, namelijk Drievliet en Oostendam. Beide hebben ze hun eigen ontstaansgeschiedenis. Ze hebben allebei een eigen kerkgebouw, namelijk de Ichthuskerk Drievliet en de Immanuëlkapel Oostendam, en allebei een eigen verenigingsleven. Activiteiten die de hele gemeente aangaan worden gewoonlijk in één van beide kerkgebouwen gehouden.

De wijkgemeente staat onder leiding van één kerkenraad, waarin ambtsdragers uit beide wijkdelen zitting hebben. De adressen van de kerkgebouwen vindt u onderaan deze pagina.
Elke zondag komen we in beide kerken samen om God en elkaar te ontmoeten. We vinden het belangrijk om te zoeken naar wat God van ons vraagt in het leven. Dit doen we door samen te bidden, de Bijbel te lezen, te luisteren naar een uitleg en samen te zingen. De kerkdiensten beginnen om 9.30u en om 16.00u. Tijdens de kerkdiensten wordt er gebruik gemaakt van een vaste liturgie, dit is de indeling van de dienst.

Op feestdagen zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren worden er speciale diensten gehouden die op deze feesten zijn gericht. Op tweede feestdagen houden we gezamenlijk dienst in de Ichthuskerk, om onze verbondenheid tot uitdrukking te brengen.Tenslotte vindt in het voorjaar de 'Biddag voor gewas en arbeid' plaats en in het najaar de 'Dankdag voor gewas en arbeid'. Op deze dagen, altijd woensdagen, wordt 's middags en 's avonds speciaal stilgestaan bij bidden op Biddag en danken op Dankdag. Dit voor het werk dat we kunnen verrichten, en daarbij voor de oogst.De middagdiensten zijn vooral gericht op de vele kinderen die dan komen. 
terug