Hoop voor Kinderen Hoop voor Kinderen

Ontstaan en inbedding

De voorziening Hoop voor Kinderen is in 2005 binnen onze wijkgemeente in het leven geroepen om de vakantie-
evangelisatiekampen die door de Baptistengemeente De Geboorte in Zhitomir in Oekraïne, worden georganiseerd,
financieel te ondersteunen. De organisatie hiervan lag bij de gelijknamige commissie Hoop voor Kinderen. In 2009
heeft de kerkenraad besloten de commissie een formele status te geven door deze te koppelen aan de diaconie
van de wijk. Vanaf begin 2012 coördineert deze commissie alle acties voor goede doelen van de wijkgemeente.

De taak van de commissie bestaat uit:
  1. coördinatie van alle acties die voor goede doelen c.q. bestemmingen in onze wijkgemeente worden geïnitieerd;
  2. financiële ondersteuning van de vakantie-evangelisatiekampen van de Baptistengemeente in Zhitomir, Oekraïne;
  3. beoordeling en financiële ondersteuning van projecten en activiteiten met een liefdadigheidsdoel van gemeenteleden in het buitenland. Bij de beoordeling van aanvragen wordt gekeken of het verstrekken van een financiële bijdrage gepaard gaat met een bijzondere activiteit of betrokkenheid van een gemeentelid/-leden in het buitenland. Als voorbeeld kan het opofferen van vrije tijd door zich ver(der)weg voor de naaste in te zetten of een werkvakantie worden genoemd.

Ondersteuning

Zoals reeds aangegeven is de ondersteuning begonnen met financiële bijdrage aan de vakantie-
evangelisatiekampen die de Baptistengemeente te Zhitomir elk jaar in hun eigen vakantiekamp organiseert. In de
loop van de jaren zijn daar andere structurele of incidentele ondersteuningen bijgekomen. Vanaf 2009 zijn er ook
diverse werkvakanties georganiseerd naar Oekraïne.

Langdurige ondersteuning

De vakantie-evangelisatiekampen zijn vanaf 2005 elk jaar ondersteund. Gedurende de zomervakantie worden door
de Baptistengemeente De Geboorte in Zhitomir in Oekraïne verschillende kampen voor jeugd en gehandicapten
gehouden. Deze gemeente wordt elke maand in de voorbede van onze wijkgemeente genoemd. Ds. Vinogradsky,
de vader van Ira van de Breevaart, is voorganger van deze gemeente.

Toen Wim en Nienke de Groen in 2012 hun werkzaamheden in Ecuador startten, is besloten dit werk fi nancieel
te ondersteunen. Ook nu ze dit werk in Spanje voortzetten, is onze bijdrage gecontinueerd. Naast deze jaarlijkse
bijdragen hebben ze enkele keren nog een extra ondersteuning ontvangen.

Vanaf september 2019 worden Chris en Emma Boer voor hun werkzaamheden in Noord-Ierland maandelijks
ondersteund.

Incidentele ondersteuning

In de loop van de jaren hebben ca. 30 gemeenteleden een bijdrage ontvangen voor projecten of activiteiten
met een liefdadigheidsdoel in het buitenland. Het geld dat zij meekregen was niet bedoeld voor hun reis- en
verblijfskosten, maar om ter plekke wat extra’s te kunnen doen om de nood van de naaste te verlichten.

Werkvakanties

In 2009 nam jeugdouderling Jan Willem Meijer het initiatief om een werkvakantie te organiseren. Hij vond het
prima dat we elk jaar de evangelisatiekampen financieel ondersteunden. Maar onze jeugd was niet betrokken,
anders dan via de actiemarkten die gehouden werden om geld in te zamelen. De eerste werkvakantie werd een
feit. In deze vakantie werd door een groep jongeren van onze gemeente in het kamp van de Baptistengemeente
een buitenkerk gebouwd. Daarnaast was er gelegenheid om onze jeugd kennis te laten maken met de Oekraïense
jeugd door gezamenlijke Bijbelstudies. Door de taalbarrière bleek dit maar moeizaam te gaan.

Voor de volgende werkvakanties werd een andere opzet gekozen. We kwamen in contact met de Mission to Ukrane
(MtU), een christelijke organisatie in Zhitomir en los van de Baptistengemeente. Ze zijn actief op zorg voor
jongere gehandicapten. Diverse activiteiten worden georganiseerd en ambulante zorg gegeven. Dit gebeurt in
het centrum van de MtU waar deze kinderen o.a. medisch worden begeleid en ergo- en fysiotherapie ontvangen.
Door deze activiteiten kent de MtU de leefomgeving van hun cliënten. Voor de werkvakanties in 2011, 2013,
2016 en 2018 hebben zij projecten aangedragen die vaak vooraf met Nico en Ira zijn bezocht. Op grond van de
beschrijvingen is een selectie gemaakt van projecten die in de volgende werkvakantie zouden worden uitgevoerd.
Een technische Oekraïner heeft ramingen gemaakt en voorbereidende werkzaamheden verricht. Gedurende de
werkvakanties zijn er woonvoorzieningen opgeknapt door woningen te renoveren en te isoleren, douche- en
wasvoorzieningen aan te brengen, verwarmingselementen te plaatsen, sanitaire voorzieningen te installeren, etc.
Naast deze projecten zijn de deelnemers ook actief geweest in het jongensweeshuis in Romanov. De MtU die al
jaren actief is in dit weeshuis neemt ons mee om de jongens aandacht en ontspanning te geven, iets wat voor
hen bijzonder is. In de loop van de tijd is het aantal deelnemers – de laatste keer ruim 60 – enorm toegenomen,
hetgeen er toe geleid heeft dat het aantal projecten uitgebreid is. Uiteraard namen de onkosten ook toe (zie het
overzicht van de uitgaven).

Het was het voornemen om elke 2 jaar een werkvakantie te organiseren. Dit voornemen werd verstoord door o.a.
de onrust in Oost-Oekraïne (2015) en de coronapandemie (2020/2021). In de “gemiste” jaren hebben we wel enkele schrijnende situaties aangepakt c.q. bekostigd.

Financiën

De benodigde fi nanciën werden verkregen door het organiseren van actiemarkten en andere acties. Niet alle opbrengsten kwamen ten goede van de voorziening HvK. Vaak werd een verdeelsleutel afgesproken. Zo
zijn ook opbrengsten afgedragen aan de HGJB, de GZB en voor bepaalde projecten in onze wijk. Te denken valt
aan o.a. de ramen en zaal van de Ichthuskerk en het orgelfonds in Oostendam.

Meerwaarde

De voorziening HvK maakt het mogelijk voor met name jongere gemeenteleden, individueel of in groepsverband,
zich in te zetten voor de naaste ver(der)weg. Dat niet alleen door in financiële zin wat extra’s te kunnen doen,
maar het heeft zeker voor hun persoonlijke vorming een meerwaarde.
Om enkele aspecten te noemen:
  • Naastenzorg: Je inzet betekent in het algemeen dat je een deel van je vakantie opoffert en op eigen kosten afreist naar het buitenland. Je ziet iets van de veelal armoedige en schrijnende omstandigheden waarin mensen leven. De luxe waarin wij veelal leven staat in schrille tegenstelling met de situaties die je aantreft.
  • Dankbaarheid: Ondanks deze omstandigheden ontmoet je vaak toch dankbare mensen aan. Dankbaar voor het weinige dat ze nog hebben. Als hun woonruimte dan opgeknapt wordt, komen ze dankbaarheid tekort. Dankbaarheid jegens ons maar vaak ook brengen ze die dankbaarheid ook bij de Heere God. De deelnemers aan de werkvakanties kunnen zich dat wel herinneren.
  • Gehandicaptenzorg: Tijdens de werkvakantie kunnen de meeste deelnemers kennis nemen van de omstandigheden waarin gehandicapten leven. Soms geen bad of douche, geen lift in het appartementengebouw, geen passend vervoersmiddel. Ook als je in Romanov bent geweest, zul je moeten constateren dat de gehandicaptenzorg in ons land veel beter is.
  • Onderling contact: De actiemarkten en andere acties om geld in te zamelen hebben al een samenbindend karakter voor de wijkgemeente. Je bent met meerderen bezig met de voorbereiding en de uitvoering. Dat geldt eveneens voor het uitvoeren van de naastenzorg elders in de wereld. Voor de werkvakanties geldt dat heel sterk. Overdag het project of bezoek aan Romanov en ‘s avonds en ‘s nachts de Bijbelstudie, het kampvuur, e.d. Daarom is het mooi dat de hele groep deelnemers in hetzelfde kamp verblijft, het kamp van de Baptistengemeente.
  • Indrukken: Uit de aspecten die hierboven zijn genoemd, kan worden opgemaakt dat er indrukken en beelden zijn verkregen die je je leven lang niet vergeet. Je geeft veel, maar je ervaart ook dat je veel hebt ontvangen. Onuitwisbare herinneringen.

Nabeschouwing

Als wijkgemeente mogen we dankbaar zijn dat we via de voorziening Hoop voor Kinderen de nood van anderen,
met name gehandicapte jongeren, enigszins hebben kunnen verlichten. Het lijkt een druppel op een gloeiende
plaat, maar in de betreffende situaties heeft het een behoorlijk effect.

We danken de Heere God dat we dit als wijkgemeente vanuit een christelijk liefdadigheid en barmhartigheid
hebben mogen doen. We hopen en bidden dat we dat kunnen blijven doen in de nabije toekomst. Diverse
acties worden weer gepland. Er wordt weer gedacht aan een nieuwe werkvakantie. Het is te hopen dat deze niet
gehinderd wordt door de coronamaatregelen.

Namens de commissie Hoop voor Kinderen,
Arie van der Vlies
 
In dit overzicht kunt u zien hoeveel de verschillende goede doelen uit het fonds Hoop voor Kinderen in de afgelopen jaren hebben ontvangen.
 
terug